آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

در این قسمت مقالات آموزشی مربوط به نرم افزار SPSS قرار می گیرد. این نرم افزار جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه ها و نیز برای استفاده محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند مناسب می باشد.

• روش خوشه بندی دو مرحله ای(Two‐Step Clustering) در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

به طور کلی روش کلاسترینگ یا خوشه بندی روشی آماری برای گروهبندی مشاهدات در قالب زیر گروه های مشابه به هم و بر اساس یک یا چند ویژگی می باشد. خوشه بندی شامل خانواده بزرگی از روش ها و الگوریتم ها است که روش دو مرحله ای در مطالعات بازار یابی، رسانه ها و مخاطب شناسی و ...کاربرد فراوانی دارد. به دیگر سخن مطالعه...
متن کامل مقاله »

• آزمون های Post-Hoc در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

مروری بر Anova فرض کنید که {E1, E2, …, Ek } K نمونه ای باشند که مستقلا از توزیع نرمال با واریانسهای برابر اما با میانگین های دلخواه تولید شده باشند. در این صورت آزمون Anova فرض برابری میانگین های این توزیع ها را آزمون می کند. در واقع فرض صفر ...
متن کامل مقاله »

• آنالیز واریانس یک طرفه در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا  بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر متغیر پاسخ بررسی کنیم،...
متن کامل مقاله »

• چگونه نرمال بودن داده هایمان را در spss آزمون کنیم؟

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام  وجود دارد:گام اول:ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید. این کار را می توان از مسیر زیر در spss انجام داد:Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives در کادر محاوره ای که باز می شود متغیر هایی که می خواهید چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر سفید انتقال دهید.سپس...
متن کامل مقاله »

• انتخاب مناسب آزمون آماری در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

یکی از مهم ترین سوالاتی که در انجام پژوهش های آماری مطرح می شود انتخاب مناسب روش تحلیل آماری در تحقیقات میدانی است. معمولا نوع  آزمون های آماری از فاکتورهای  ویژگیهای نمونه، انواع داده ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد نیاز آمارگر است، مشخص می شود. این تحلیل ها به دوبخش عمده ی آمار ناپارامتری و پارامتری بر می...
متن کامل مقاله »

• رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap)

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

 رگرسیون خطی در spss:به دو صورت می توان رگرسیون خطی را در spss انجام داد. به آدرس زیر بروید :Analyze > Regression > Linear  درکادر محاوره زیر باید• متغیر مستقل خود را انتخاب کنید (xvar)• متغیر وابسته را مشخص کنید (yvar)سپس یک خروجی خوب از جداول دریافت کنید.   معادله های رگرسیونی شما در اولین ستون از اعداد، در زیر جدولی با عنوان...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در برخی موقعیت های پژوهشی محقق با یک متغیر وابسته گسسته مواجه است. برای پیش بینی ابعاد آن بهتر است از یک روش لجیت چند جمله ای استفاده نماید. مثلا محققی می خواهد بداند چه متغیر هایی بر انتخاب برند های یک دوربین دیجیتال اثر گذار هستند. به منظور محاسبه Multinomial Logistic Regression در این نرم افزار بهتر است از...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تحلیل تشخیصی (Discriminant Analysis (DA در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

تحلیل تشخیصی جهت ساخت و طراحی یک مدل پیش بینی از عضویت گروه ها بر اساس ویژگی های مشاهده شده برای هر مورد است. به عنوان مثال شرکت تبلیغاتی می خواهد مطالعه کند متغیر های اصلی تفکیک کننده سه گروه مشتریان دائم، تقریبا دائم و دوره ای به چه شکلی است. یا اگر بخواهیم دانش آموزان را به دو گروه...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه مدل رگرسیون لجستیک Binomial logistic regression در نرم‌افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته مورد مطالعه ماهیتا یک متغیر گسسته است که برای برآورد رخداد هر یک از سطوح نیازمند استفاده از رگرسیون های کیفی هستیم. رگرسیون های با متغیر وابسته گسسته دارای انواع مختلفی هستند که با توجه به ماهیت متغیر وابسته تعیین می شوند. اگر متغیر وابسته دو بعدی(dichotomous) باشد رگرسیون لجستیک Binomial (or binary)...
متن کامل مقاله »

• مدلسازی Hierarchical log-linear analysis برای تحلیل داده های طبقه ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

یکی از موانعی که در توسعه تحقیقات پرسشنامه ای وجود دارد، ترتیبی و کیفی بودن غالب طیف های مورد استفاده در آن است. از اینرو به اعتقاد غالب آمار دانان اطلاعات پرسشنامه ای از آنجا که عموما در قالب طیف هایی چون لیکرت به دست می آید، بهتر است که با روش های کیفی و طبقه ای مورد تحلیل قرار...
متن کامل مقاله »