آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

مقالات آموزشی نرم افزار STATA را در این صفحه می توانید مشاهده نمایید.


• محاسبه رگرسیون پروبیت در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

رگرسیون های لجستیک خانواده وسیعی هستند که رگرسیون پروبیت یکی از پرکاربرد ترین آنها است. این رگرسیون در مورد متغیر های دو مقوله ای کاربرد دارد یعنی متغیر وابسته دارای دو وجه است. به عنوان مثال در یک مطالعه، هدف بررسی اثر متغیر های مستقل بر پیش بینی سطوح متغیر وابسته تحقیق است. متغیر وابسته را پذیرفته شدن یا رد...
متن کامل مقاله »

• محاسبه فرم های درجه دوم و لجستیک تابع تشخیصی در Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

هدف اصلی تابع تشخیصی ارائه یک تابع پیش بین برای تفکیک اعضای یک جامعه بر اساس قدرت تفکیکی متغیر های مستقل وارد شده به مدل است. متغيرهايي که بهترين  تمايز را بين دو گروه قائل ميشوند هدف اوّليه تحليل تشخيصي است. متغيرهايي که بهترين قدرت تشخيص را دارند تحت عنوان متغيرهاي متمايز کننده شناخته ميشود. نظريه آغازين آن به دهه...
متن کامل مقاله »

• تعیین کارایی مدل Effect Size در آزمون تحلیل واریانس One-way Anova با نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

تحلیل قدرت یا تعیین کارایی اصطلاحی عمومی است که به فرآیند تعیین حجم نمونه برای مطالعات تحقیقاتی اشاره دارد. مفهوم واقعی این عمل به احتمال تشخیص درست اثر ات در صورت وجود اشاره دارد. این فرایند با سادگی آنچه غالب افراد درباره آن تصور می کنند نیست و نیازمند پیش فرض هایی است. به واقع در شرایط مختلف پژوهشی روش...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تابع لجیت ترتیبی در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

رگرسیون های لجیت ترتیبی که به Ordinal Logistic Regression معروف هستند نوع نسبتا جدیدی از توابع لجیت محسوب می شوند که در آنها متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دارای ترتیب در طبقات است. به عنوان مثال زمانیکه بازار یابان یک شرکت بخواهد بر روی عوامل موثر بر انتخاب سایز بسته های یک محصول کار کنند، یا برند های سه...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه تابع دو جمله ای اصلاح شده( Exact Logistic) در نرم افزار Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

هنگامیکه متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دو بعدی باشد، برای پیش بینی ابعاد آن باید از روش رگرسیون دو جمله ای استفاده کرد. این روش رگرسیونی به حجم نمونه حساس است. روش اصلاح شده رگرسیون لجستیک یا دو جمله ای برای رفع این ضعف طراحی شده است. نرم افزار Stata نسخه 10 به بالا توانایی محاسبه این روش نسبتا...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه تابع ZTP در نرم افزار Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

در مواقعی که داده ها بر اساس شمارش باشند نمی توان از روش هایی چون  رگرسیون معمولی OLS برای به دست آوردن تابع پیش بین استفاده نمود. در این حالت استفاده از روش هایی چون تابع ZTP برای محاسبه این تابع پیش بین مناسب است. اگر در یک مطالعه محققی بخواهد تابع پیش بین تعداد روز های ماندگاری در بیمارستان...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه رگرسیون توبیت (Tobit Regression) در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

مدل های توبیت که گاها رگرسیون حساس شده و یا سانسور شده نامیده می شوند، به منظور بررسی روابط خطی در شرایطی که در مورد متغیر وابسته یک حد بحرانی در سمت راست یا چپ مشاهده شود استفاده می شود. از این رو به این نوع خاص از توابع پیش بینی رگرسیون سانسور شده نیز اطلاق می شود. وجود موارد...
متن کامل مقاله »
1 |